Eskom: X24 Chemistry Graduate / Internship Programme 2017 - Jobs in South Africa

Eskom: X24 Chemistry Graduate / Internship Programme 2017

Posted on :

28 Feb, 2017

Category :

Graduate Jobs in South Africa

Closing Date: 10 March 2017
Location: Koeberg

Chemistry S4 Students x10 (Generation Division) Koeberg Power Station

Graduates in Training x6 (2xAnalytical, 2xPlant, 2xRadiochemistry) (Generation Division)

  • BSc Chemistry

Comment on this Job

Jobs in South Africa | SA Jobs | Companies | Jobs in SA